Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών είναι μια διαδικασία η οποία εδώ και αρκετά έτη αποτελεί αντικείμενο μελέτης και προγραμματισμού.

Οι διεθνείς τάσεις καταδεικνύουν την αξιολόγηση ως μια σύνθετη διαδικασία η οποία  εξετάζει τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, το εκπαιδευτικό έργο και παράλληλα επιμέρους τομείς όπως το εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα, τα στελέχη που το απαρτίζουν αλλά και την ίδια τη σχολική μονάδα. Σημαντικό πεδίο στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού αποτελεί και το πεδίο των δεξιοτήτων το οποίο μάλιστα εντάχθηκε και ως βασικό πεδίο στις εξετάσεις διορίσιμων εκπαιδευτικών που προγραμμάτισε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου.

Όσον αφορά τις μορφές της αξιολόγησης αυτές, σύμφωνα και με τις γενικότερες παραδοχές και τάσεις, μπορεί να είναι εξωτερική ή εσωτερική αξιολόγηση αλλά και Αυτοαξιολόγηση.

Το παρόν λογισμικό έχει ως στόχο να βοηθήσει το χρήστη του στην τελευταία αυτή μορφή αξιολόγησης, την αυτοαξιολόγηση, προκειμένου ο ίδιος ο εκπαιδευτικός να επαληθεύσει στοιχεία όπως, τις γνώσεις του πάνω στο γνωστικό του αντικείμενο, την παιδαγωγική και διδακτική του κατάρτιση, τις διοικητικές του δεξιότητες αλλά και να διατυπώσει μια ειδικότερη εικόνα αναφορικά με την αποτελεσματικότητα του βασιζόμενος σε ένα σύγχρονο εργαλείο  το οποίο δε στοχεύει απλά να αποτελέσει ένα γενικό τεστ γνώσεων αλλά αντίθετα αποσκοπεί να βοηθήσει τον ίδιο τον εκπαιδευτικό να αξιολογήσει δεξιότητες και ικανότητες του όπως αυτές εκδηλώνονται έμπρακτα μέσα στην καθημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Κατά αυτόν τον τρόπο, τα ήδη υπηρετούντα αλλά και τα μελλοντικά στελέχη της εκπαίδευσης, θα είναι σε θέση να έχουν μια αντικειμενική ατομική εικόνα είτε συμμετέχουν σε μια ενδεχόμενη προ-αξιολογική φάση είτε σε κάποιο διαγωνισμό του Υπουργείου Παιδείας.

Για το λόγο αυτό έχουν συμπεριληφθεί και σημαντικά στοιχεία από σχετική βιβλιογραφία στην αντίστοιχη ενότητα αλλά το βασικότερο είναι πως στο τέλος των αποτελεσμάτων ο εκπαιδευτικός έχει και μια αναλυτική επεξήγηση όλων των επιμέρους στοιχείων που οφείλει να προσέξει με βάση τις δικές του ανάγκες. Έτσι,  ο εκπαιδευτικός που υλοποίησε το τεστ να είναι σε θέση να μελετήσει τις βασικότερες θεωρίες παιδαγωγικής, διδακτικής κ.λπ. και να εντοπίσει ενδεχόμενα λάθη ή και παραλείψεις του.

Τέλος, το λογισμικό αυτό αποτελεί και ένα πολύτιμο εργαλείο το οποίο μέσω της χρήσης του από το σύνολο των εκπαιδευτικών μιας μονάδας, μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας αλλά και στη βελτίωση και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης.

Το σημαντικά στοιχεία του τεστ είναι δυο: Καταρτίστηκε με βάση και με τις πρόσφατες κατευθύνσεις για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αλλά παράλληλα πέρα από αυτό έχει πολυεπίπεδη εφαρμογή και αξιοποίηση για εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης τόσο για την προσωπική τους ανάπτυξη όσο ως εργαλείο για μια αντικειμενική απόδειξη γνωστικών και διοικητικών δεξιοτήτων.Οι συντελεστές του Τεστ Αυτοαξιολόγησης & Δεξιοτήτων Εκπαιδευτικού | Τ.Α.Δ.Ε.™ 
Developed by GenesisWeb.gr
Κορυφή σελίδας