Εισαγωγή

Τεστ (Αυτό)αξιολόγησης & Δεξιοτήτων Εκπαιδευτικού
Τ.Α.Δ.Ε.™ (Έκδοση 2014.Α)

 

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών είναι μια αναγκαιότητα που έχει γίνει αντικείμενο αναγνώρισης και μελέτης εδώ και πολύ καιρό στην εκπαιδευτική έρευνα. Αν και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αποτελεί σημείο έντονων αντιπαραθέσεων, ολοένα και περισσότερο αναγνωρίζεται ότι μπορεί να αποτελέσει μηχανισμό ανατροφοδότησης που θα συμβάλει στη βελτίωση της εκπαίδευσης (μαζί με την εκπαιδευτική έρευνα και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών).
Μετά την κατάργηση του επιθεωρητισμού, εκφράστηκε η ανάγκη για μια νέα μορφή αξιολόγησης, απαλλαγμένη από την ελεγκτική διάσταση και τον υποκειμενισμό. Οι νέες τάσεις διεθνώς προσδίδουν στην αξιολόγηση νέες προοπτικές: εναπόθεση της διαδικασίας στη σχολική μονάδα, σύνδεση με την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, συσχέτιση με την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Ένας αυξανόμενος όγκος εκπαιδευτικής έρευνας έκτοτε επιχείρησε να προσδιορίσει τα κριτήρια γύρω από τα οποία θα αξιολογούνταν ο εκπαιδευτικός.

Υπάρχουν λοιπόν διάφορα επίπεδα με τα οποία μπορεί να αξιολογηθεί ένας εκπαιδευτικός:
-στις γνώσεις του πάνω στο γνωστικό του αντικείμενο·
-στη θεωρητική του κατάρτιση για θέματα παιδαγωγικής και διδακτικής·
-σε πρακτικές δεξιότητες και ικανότητες που αφορούν την παρουσία του στην τάξη, το μάθημα, το σχολείο.Επίσης, η αξιολόγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί από διάφορους «αξιολογητές»:


Πέρα από την επιστημονική κατάρτιση πάνω στο γνωστικό αντικείμενο του εκπαιδευτικού, επικρατεί η γενική παραδοχή ότι η παιδαγωγική κατάρτιση αποτελεί κεντρικότατη συνιστώσα της αποτελεσματικότητας στο εκπαιδευτικό έργο.

Είναι γνωστό ότι σε πολλές πανεπιστημιακές σχολές οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν κάποιες γνώσεις παιδαγωγικής. Η παρακολούθηση ενός μαθήματος παιδαγωγικής όμως, ακόμα και η ολιγόωρη πρακτική τους άσκηση σε ένα σχολείο (όποτε αυτό συμβαίνει), δεν τους καθιστά απαραίτητα αποτελεσματικούς στη μελλοντική τους επαγγελματική πράξη. Οι βασικές γνώσεις παιδαγωγικής (π.χ. διάφορες παιδαγωγικές θεωρίες, η ιστορία της παιδαγωγικής επιστήμης στην Ελλάδα και στον κόσμο κτλ.) έχουν χρησιμότητα, καθώς εμπλουτίζουν τις γνώσεις των μελλοντικών εκπαιδευτικών και καλλιεργούν γόνιμους προβληματισμούς σχετικά με το επάγγελμα αυτό. Επίσης, οι βασικές γνώσεις διδακτικής (π.χ. μέθοδος project, διαπολιτισμική αγωγή) αλλά και διαχείρισης της συμπεριφοράς (π.χ. συμπεριφορικές τεχνικές επιβολής αμοιβών- ποινών) συνεισφέρουν στην κατάρτιση του μελλοντικού παιδαγωγού.

Τι συμβαίνει όμως με την εφαρμογή όλων αυτών στη διδακτική πράξη; Αρκεί μια αξιολόγηση γνώσεων (τύπου «ΑΣΕΠ»), για να κριθεί η έμπρακτη αποτελεσματικότητα και επιδεξιότητα του παιδαγωγού μέσα στην τάξη;

Στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα, ολοένα και εντονότερο γίνεται το αίτημα για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Πέρα από τις γνώσεις και την αποτελεσματικότητά τους όμως σε ό,τι αφορά το γνωστικό τους αντικείμενο, επείγουσα είναι και η αξιολόγησή τους σχετικά με πολύτιμες πτυχές οι οποίες απαρτίζουν τον αποτελεσματικό εκπαιδευτικό: επικοινωνία, μεταδοτικότητα, παιδαγωγική κατάρτιση, διαχείριση προβληματικών καταστάσεων στην τάξη, επιμόρφωση, αυτοδιαχείριση, διοικητικές δεξιότητες κ.λπ.

 

Το Τεστ Αυτοαξιολόγησης & Δεξιοτήτων Εκπαιδευτικού | Τ.Α.Δ.Ε.™ 

Αποτελεί το προϊόν εκτεταμένης εμπειρίας πάνω στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων. Μέσα από σειρά επιμορφώσεων για θέματα παιδαγωγικής, διδακτικής, μεθοδολογίας της διδασκαλίας, αποτελεσματικότητας και αυτοδιαχείρισης του εκπαιδευτικού, εντοπίστηκε η ανάγκη δημιουργίας ενός εργαλείου το οποίο να προχωρά πέρα από την αξιολόγηση θεωρητικών γνώσεων και δεξιοτήτων, αλλά και να στοχεύει στον προσδιορισμό του επιπέδου της αποτελεσματικότητας του σύγχρονου εκπαιδευτικού, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τις πραγματικές ανάγκες της σχολικής τάξης και μονάδας.Το Τεστ Αυτοαξιολόγησης & Δεξιοτήτων Εκπαιδευτικού | Τ.Α.Δ.Ε.™ είναι λοιπόν ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης της ψυχοπαιδαγωγικής αποτελεσματικότητας του σύγχρονου εκπαιδευτικού. Είναι ένα σύνολο από ερωτήσεις, ταξινομημένες σε πέντε ειδικές κατηγορίες που αφορούν διάφορα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του εκπαιδευτικού και των δεξιοτήτων που εκδηλώνει στην εργασία του. Οι ερωτήσεις αφορούν: τις δεξιότητες επικοινωνίας, τη διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια γενικότερα, τον τρόπο διαχείρισης προβλημάτων συμπεριφοράς στην τάξη και τη σχολική μονάδα,  τα θέματα αυτοδιαχείρισης & προσωπικής ανάπτυξης του ίδιου του εκπαιδευτικού και τέλος τη διαχείριση προβλημάτων  μάθησης και θεμάτων της Ε.Α.Ε.Επομένως, το Τεστ Αυτοαξιολόγησης & Δεξιοτήτων Εκπαιδευτικού | Τ.Α.Δ.Ε.™ δεν είναι ένα τεστ γνώσεων με την έννοια της αξιολόγησης της θεωρητικής γνώσης και κατάρτισης. Αντίθετα, αξιολογεί τις δεξιότητες και ικανότητες των εκπαιδευτικών, όπως αυτές εκδηλώνονται έμπρακτα, μέσα στην σύνθετη εκπαιδευτική πραγματικότητα. Συμπεριλαμβάνονται κάποιες ερωτήσεις που ζητούν να αποσαφηνιστούν καίριες πτυχές, τεχνικές και ρεύματα της σύγχρονης παιδαγωγικής, χωρίς όμως να ζητούνται πολύ εξειδικευμένες γνώσεις. Οι ερωτήσεις έχουν περισσότερο ψυχοπαιδαγωγικό χαρακτήρα, δίνοντας έμφαση στις δεξιότητες του εκπαιδευτικού, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις απαιτήσεις του σύγχρονου ελληνικού σχολείου. 

Σκοπός του τεστ

Σκοπός του τεστ αυτού δεν είναι η αριθμητική απόδοση ενός ποσοτικού προσδιορισμού που θα χαρακτηρίσει τον συμμετέχοντα στο τεστ, αλλά να εντοπίσει ο αξιολογούμενος τις περιοχές στις οποίες έχει αυξημένες δυνατότητες, ώστε να τις αξιοποιήσει περαιτέρω, αλλά και εκείνες στις οποίες εμφανίζει κάποιες δυσκολίες, ώστε να τις βελτιώσει. Τα αποτελέσματα δίνονται σε αριθμητική αλλά και σε περιγραφική μορφή, αναλύοντας τις απαντήσεις και παρουσιάζοντας λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού.Βασικές αρχές του τεστ


Το Τεστ Αυτοαξιολόγησης & Δεξιοτήτων Εκπαιδευτικού | Τ.Α.Δ.Ε.™ βασίζεται στη νέα, προοδευτική, σύγχρονη παιδαγωγική και σε αρχές που συνάδουν με την ενσωμάτωση νέων, επιστημονικά τεκμηριωμένων και δοκιμασμένων μεθόδων διδασκαλίας που θέτουν ως γνώμονα την άρτια εκπαίδευση αλλά και ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των μαθητών. Μακριά από τις παλιές, δασκαλοκεντρικές, συντηρητικές και αντιπαραγωγικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις, που απέδιδαν στον εκπαιδευτικό έναν ρόλο αλάνθαστης, απόμακρης και κατευθυντήριας αυθεντίας, το Τεστ Αυτοαξιολόγησης & Δεξιοτήτων Εκπαιδευτικού | Τ.Α.Δ.Ε.™  εστιάζει περισσότερο σε χαρακτηριστικά προοδευτικών, ευέλικτων, ανθρωπιστικών, σύγχρονων μοντέλων.

Οι βασικές παραδοχές στις οποίες βασίζεται το τεστ αυτό είναι
:Εκτός από αυτό, το τεστ αυτό χορηγείται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  1. τα αποτελέσματα δε χαρακτηρίζουν στενά ποσοτικά τον εκπαιδευτικό αλλά αναδεικνύουν τις πιο δυνατές και τις λιγότερο δυνατές πτυχές του εκπαιδευτικού του έργου.
  2. τα αποτελέσματα δεν είναι στάσιμα και οριστικά. Το τεστ βασίζεται στην παραδοχή ότι οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να εξελίσσονται και άρα και ένα τεστ αξιολόγησης πρέπει να προσδιορίζει την τρέχουσα πραγματικότητα μόνο, αφήνοντας περιθώρια για αυτοανάπτυξη και επανάληψη της αξιολόγησης στο μέλλον.
  3. τα αποτελέσματα χρησιμοποιούνται με γνώμονα τον προσδιορισμό των αναγκών που έχει ο κάθε εκπαιδευτικός και για να θέσουν μια βάση στην μετέπειτα ανάπτυξη στρατηγικών για την κάλυψη των αναγκών αυτών.
  4. τα αποτελέσματα συνοδεύονται από επεξήγηση και ανατροφοδότηση, για να κατανοήσει ο εκπαιδευτικός τη σημασία των σκορ του σε κάθε κατηγορία δοκιμασίας.

 

       Η επιστημονική ομάδα της EMPLOY

 

Developed by GenesisWeb.gr
Κορυφή σελίδας